Đã nhận được hột giống, cảm ơn anh , thêm nhiều bonus quá
Cảm ơn cảm ơn, đã thư cho anh